Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Korpershoek Spreken & Zingen

1. Cursusjaar

 • Het cursusjaar is afgestemd op het schooljaar en vakantieperiodes van het voortgezet onderwijs in Noord-Nederland.
 • In de vakantieperiodes worden er geen lessen gegeven.
 • Een schooljaar omvat 36 lesweken

2. Inschrijving

 • Inschrijving vindt plaats door middel van het invullen van het inschrijfformulier.
 • Leerlingen onder de achttien jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers.
 • Nieuwe leerlingen worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier.
 • Met het invullen en versturen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld en geeft u toestemming voor automatische incasso naar een rekeningnummer NL66 INGB 0675 0807 11 t.n.v. KORPERSHOEK spreken en zingen.
 • U betaalt voor 2 lessen van 30 minuten per keer per maand. Dat is €52,50 per maand.
 • Losse lessen kosten €35,- per 30 minuten en worden tijdens de les afgerekend via pinbetaling.
 • Kosten voor deelname aan een workshop is €30,- per persoon per keer. Dit wordt direct afgerekend via pinbetaling.

3. Verzuim leerlingen

 • Wanneer een leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken lestijd, is niettemin lesgeld verschuldigd.
 • Bij ziekte van de leerling dienen de eerste drie verzuimde lessen doorbetaald te worden.
 • Indien de verzuimperiode langer duurt dan drie aaneengesloten lessen volgt restitutie van lesgeld voor de volgende niet gegeven lessen.
 • Bij hervatting van de lessen is weer lesgeld verschuldigd.

4. Afwezigheid docent

 • Bij ziekte van de docent wordt normaal doorbetaald.
 • Indien, gerekend over het hele cursusjaar, meer dan drie lessen uitvallen ten gevolge van verhindering van de docent, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats voor elke vierde en volgende uitgevallen les.
 • Wanneer er, om een andere reden dan ziekte, een les afgezegd moet worden door de docent, wordt deze les op een ander moment ingehaald.

5. Tussentijdse beëindiging

 • De inschrijving vindt plaats voor de duur van een cursusjaar.
 • Echter, indien er door onvoorziene omstandigheden de lessen geen doorgang meer kunnen vinden, is stopzetten van de les per 1 april of per 1 november mogelijk.
 • Dit dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 maart (per 1 april) of vóór 1 oktober (per 1 november).
 • Indien uitschrijving te laat is ingediend, geldt het daarop eerstvolgende uitschrijf- moment.

6. Privacy

 • Als u niet wilt dat wij (Klankrijk Drenthe) foto- video- of geluidsopnamen publiceren waarop u of uw kind staat afgebeeld, kunt u dit bij uw inschrijving kenbaar maken aan docent Liesbeth Korpershoek.

KORPERSHOEK Spreken en Zingen
Correspondentieadres: Goorsprake 11  9451KW Rolde
Email: liesbeth.korpershoek@gmail.com

 • KvK-nr: 01161223
 • Betaalrekening: NL66 INGB 0675 0807 11  t.n.v. E. Korpershoek.
 • Lid Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ) Lid Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB)